Höger up - John Frédéric Brinckman (Brinckmann) - Страница 1 из 105


Finnelkind wäsen, dat wüßt nümms, wo dat herkamen
was. Dat hadd achter den einen Buern in Pustekow sinen Tun lägen
hatt, dor achter de Klues un den Primer hen bi Stadt Güstrow in
oll Land Mäkelborg. In 'n Sot odder Soll smiten hadd de oll Buer
den frömden Bankert nich mucht, as hei em tauierst achter sinen
Tun günsen hürt hadd, un dor de Jung so een Poor gralle Ogen
in sinen Kopp un sonn bannigen Rœgen in sin Bost hatt hadd, so
hadd hei tau sick seggt: Wen weet, wat ut dat Hinzefœhling nich
noch mal een richtigen Hingst ward, de een Fäuder Meß
œwer den längsten Knüppeldamm weg un den steidelsten
Äuwer ruppetrecken kann, un so hadd de Buer denn dat Finnelkind
an sick nahmen un mit sin eigen Jungs upfött un em Achim
näumt, Achim von Achter den Tun von wegen de Herkunft un den
Stammbom un dat Wapen, wat em von Gotts- un Rechtswegen taustunn.
Schultenmoder ehr Klütergrütt un Appelbackbeeren hadden ok
richtig bi Achim anslahn hatt, un so wüß hei denn sick
herut, ümmer höger up un höger rute nah alle Ecken un
Kanten mit de annern Pustekowschen Dörpjungs un würd een
wohren Staat von Bengel, un wenn hei denn mang de Haud von de annern
Dörpjungs stunn, de dœsig, stifknakig un duknackt naug
wiren, denn let em dat so grell un so flink as een Heister mang de
Klœs un een jungen Rehbuck mang de Quinen un Kalwers in de grot
Pustekowsch Kalwerkoppel dor achter den Primer un bi dat Nebelwater
hen. Un wenn hei sick denn œwersten mit de Pustekowschen


-10     пред. Страница 1 из 105 след.     +10