As noch de Trankrüsel brenn' - Ludwig Frahm - Страница 1 из 71


  Zweete Uplag' 1916
Richard Hermes Verlag Hamborg   Wat in dit
Bot steit        
Grotvader un sin Meerschumpiep Eidig De ole un de
nie Globus De Fahn Peter mit de Grundsätz'
To veel Wind De Seeslacht De Buernsprök
En Keed üm den Fot De beiden Aalpödderer
Bader Haak leet sin' Kopp affnehm'n De dree Krupschütten
Maanschien uppen Spökelbarg Polykrates de Tweete
De Knech kuriert sin Herrn Hans Näfen schall
tügen Grotvader un sin Meerschumpiep
        As
Vader noch nich Papa heet,
De Deern nich Gretchen, sünnern Greet,
As Moder noch en Pierock drög
Un Füer noch an Tunner slög,
As nüms noch kenn' en Isenbahn,
Un jeder kunn en Dagreis' gahn,
As noch de Buer mit Flögeln dösch,
Mit Bottermelk den Döst sik lösch, –
As in de Weeg dat Gör noch blarr,
In jede Döns en Spinnrad knarr,
As öwer'n Disch de Krüsel hüng',
As noch de Köstenbidder güng',
As dit un dat un noch veel mehr,
Un Pingstheesch noch un Aarenbeer
In jedes lütte Dörp würr fiert,
Is in min Heimat dit passiert: As Grotvader


-10     пред. Страница 1 из 71 след.     +10