• دوازده

  دوازده

  двенадцать

 • پائین آمدن

  پائین آمدن

  спускаться

 • به طور جدی

  به طور جدی

  серьезно

 • خوش‌مشرب

  خوش‌مشرب

  общительный

 • درخت بید

  درخت بید

  ива

 • درخت زبان گنجشک

  درخت زبان گنجشک

  ясень

 • درخت کریسمس

  درخت کریسمس

  новогодняя елка

 • درخت نخل

  درخت نخل

  пальма

 • درد

  درد

  боль

 • درس

  درس

  курс

‫ساعت دوازده است.‬

Сейчас двенадцать часов.

‫دوازده ماه، یک سال را تشکیل می دهند.‬

Двенадцать месяцев – это год.

‫پائین زیرزمین است.‬

Внизу подвал.

‫اون پائین یک خانم کنجکاو زندگی می کند.‬

Там внизу живёт любопытная женщина.

‫از آن درخت خوشم می آید.‬

Это дерево мне нравится.

‫از آن درخت خوشم می آید.‬

Это дерево мне нравится.

‫ما یک زبان یاد میگیریم.‬

Мы учим язык.

‫زبان مادری شما چیست؟‬

Какой язык Ваш родной?

‫شما به کلاس زبان می روید؟‬

Вы ходите на языковые курсы?

‫او در رشته زبان تحصیل می کند.‬

Он изучает языки.

‫یادگیری زبان جالب است.‬

Учить языки интересно.

‫زبان ها تا حد زیادی شبیه هم هستند.‬

Эти языки достаточно похожи.

‫او به چندین زبان تسلط دارد.‬

Он говорит на нескольких языках.

‫از آن درخت خوشم می آید.‬

Это дерево мне нравится.

‫از آن درخت خوشم می آید.‬

Это дерево мне нравится.

 

Подпишитесь на нашу рассылку и мы будем присылать Вам каждый день новую порцию слов для изучения и озвученные примеры фраз.